Slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Udalosť nanebovstúpenie tvorila súčasť právd viery prvých kresťanov. Spomína sa v najstarších vyznaniach viery cirkvi a mnohé pasáže Nového zákona ukazujú, že táto pravda je základom nádej veriacich ( Sk 2:33; Kol 3:1 …)

Preto Vás pozývame spoločné osláviť slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA vo štvrtok (21.5.2020) počas svätej omše.

Farský kostol:
  • Sv. omše: 6.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00.
  • Sv. omša o 12.00 bude iba pre seniorov nad 65 r.
  • Sv. omša o 18.00 bude vysielaná online. SLEDOVANIE
  • kapacita kostola: 200 ľudí
Šalgovík:
  • Sv. omša: 7.30 (pre seniorov nad 65 r.), 18.00,
  • kapacita kostola 60 ľudí
Opál:
  • Sv. omša: 16.00
  • kapacita kostola: 100 ľudí

IKONA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Akoby odraz Písma, ktoré opisuje vystúpenie večného Syna k Otcovi niekoľkými slovami, je sláva, ktorú nesú dvaja anjeli, na ikone menej dôležitá ako skupina apoštolov umiestnených v popredí. Kristus mizne v nebeských výšinách. Zostal len jeho prísľub, že zošle Ducha, a jeho moc, ktorú dal apoštolom. Uprostred tejto skupiny je Božia Matka.

Egon Sendler

Z Rečí svätého biskupa Augustína

Dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce.

Počúvajme, čo hovorí apoštol: „Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi!“ (Kol 3,1-2) Lebo ako on vystúpil, a pritom od nás neodišiel, tak sme už aj tam s ním, hoci sa ešte na našom tele neuskutočnilo, čo máme sľúbené.

On je už vyvýšený nad nebesia, a predsa znáša na zemi všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. Vydal o tom svedectvo zhora, keď zvolal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9,4) A povedal tiež: „Bol som hladný a dali ste mi jesť.“ (Mt 25,35)

Prečo sa aj my nenamáhame na zemi tak, aby sme vierou, nádejou a láskou, ktoré nás s ním spájajú, už teraz odpočívali s ním v nebi? On je už tam, ale je aj s nami. My sme ešte tu, ale sme aj s ním. On je s nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s ním nemôžeme byť skrze božstvo, ako je on s nami, ale láskou môžeme, a to láskou k nemu.

On neodišiel z neba, keď odtiaľ zostúpil k nám; a neodišiel ani od nás, keď zasa vystúpil do neba. Že bol aj tam, keď bol tu, sám potvrdzuje takto: „Nik,“ hovorí, „nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi.“ (Jn 3,13 [Vg.])

Toto povedal, vychádzajúc z dôvodov jednoty: lebo on je našou Hlavou a my sme jeho telom. Teda nemohol to urobiť nik, iba on, lebo aj my sme on, veď on je pre nás Synom človeka a my skrze neho Božími synmi.

Tak totiž hovorí Apoštol: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.“ (1Kor 12,12) Nehovorí: „Tak Kristus,“ ale: „Tak aj Kristus.“ Teda Kristus, to je mnoho údov, ale jedno telo.

On teda zostúpil z neba z milosrdenstva a vystúpil iba on; ale v ňom sme z milosti vystúpili aj my. A tak nezostúpil nik, iba Kristus, a nevystúpil nik, iba Kristus. Nie preto, že by dôstojnosť hlavy bez rozdielu patrila telu, ale preto, že sa telo nedá oddeliť od hlavy.

Modlime sa.

Všemohúci Bože, naplň nás svätou radosťou a vďačnosťou, lebo nanebovstúpenie tvojho Syna je aj naším víťazstvom; pevne dúfame, že aj my, ako údy jeho tela, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel on, naša Hlava. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
zdroj: https://lh.kbs.sk/default.htm