V nedeľu 30.6. sme sa pri svätých omšiach o 9:00 a 11:00 lúčili s naším pánom kaplánom Michalom, ktorý k 1.7. odišiel na nové pôsobisko.

Pán kaplán Michal, zo srdca ďakujeme za krásnych 5 rokov, počas ktorých ste nás obohacovali svojím slovom, rozveseľovali svojím humorom a osobným príkladom privádzali ku Kristovi.

Ďakujeme Pánu Bohu za Vás a vyprosujeme Vám hojnosť Božích milostí a požehnania do ďalšej služby. O. Michal nás počas pôsobenia v našej farnosti obohacoval aj biblickými prednáškami, ktoré si môžete pozrieť na priloženom linku:

 

Michal nás počas pôsobenia v našej farnosti obohacoval aj biblickými prednáškami, ktoré si môžete pozrieť nižšie: 

Zákonník Nového a starého. Matúšovo evanjelium

Matúš v konflikte interpretácií

Mesiáš Izraela
Mt 1,1-4,1

Programová reč Ježiša Mesiáša M4,17-7,29

Mesiáš a interpretácia Tóry Mt 5,17-48

Aký Mesiáš?
Mt 8-9

Služobník Mesiáša a milosrdenstvo
Mt 8,16-17 a 9,9-13

Pripojenie dvanástich k Ježišovej mesiášskej úlohe Mt 10,1-42

Cirkev učeníkov Mt 11-16

Cirkev detí Mt 18. 1-35

Krv zmluvy Mt 26-27

Testament Zmŕtvychvstalého Mt 28,16-20

Záverečné poznámky v Matúšových stopách

Evanjelium pocestného. Lukášovo evanjelium

Úvod - Lukášovo dielo a cesta slova

Začiatky Lk 1-2

Spev začiatku (Magnificat...)

Program cesty
Lk 4,16-30

Pocestní: Ježiš a jeho učeníci Lk 4,31-6,16

Stretnutia na ceste: Pohania, vdovy ...

Výzva na zodpovednosť Lk 8,4-9,50

Cesta do Jeruzalema Lk 9,51-13,21

Úbohí a milosrdenstvo Lk 15

Správne používanie „nespravodlivej mamony“ Lk 16,1-13

Smrť na kríži v znamení odpustenia
Lk 23,33-49

Začiatok novej cesty Lk 24,1-53