Kráľ Sekčova, občianské združenie

Nám. Krista Kráľa 1, 080 01 Prešov
rok založenia: 2002
e-mail: po.sekcov@abuke.sk
Tel.: 051-7704567
IČO: 37879961
Bankové spojenie:
IBAN:

Zameranie: pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti, k demokratickému správaniu a to neschematickými a pestrými metódami.

Stanovy občianskeho združenia (krátené)

Článok 1 – názov a sídlo

Názov: Kráľ Sekčova
Adresa sídla: Námestie Krista Kráľa č. 1, 080 01 Prešov

Článok 2 – ciele

Cieľom združenia je:

Článok 3 – členstvo

Členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a o ich prijatí rozhodne Rada na základe písomnej prihlášky.

Článok 4 – orgány

Orgánmi združenia sú Zhromaždenie, Rada a Predseda rady

Článok 5 – zhromaždenie

Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia

Článok 6 – rada, predseda rady

Rada:

Predseda rady:

Článok 7 – hospodárenie s majetkom

Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria dotácie, granty, podpory a dary. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie vlastnej činnosti.

Článok 8 – zánik

Združenie zaniká:

Článok 9 – záverečné ustanovenia

Združenie Kráľ Sekčova:

Rada združenia :

Občianske združenie Kráľ Sekčova je zapísané nepretržite každoročne od r. 2003 do registra určených právnických osôb na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie.