Kráľ Sekčova, občianské združenie

Nám. Krista Kráľa 1, 080 01 Prešov
rok založenia: 2002
predseda: Mgr. Marek Kreheľ, farár
e-mail: po.sekcov@abuke.sk
Tel.: 051-7704567
IČO: 37879961
Bankové spojenie: 4 340 058 303/3100………..IBAN

Zameranie: pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti, k demokratickému správaniu a to neschematickými a pestrými metódami.

Stanovy občianskeho združenia (krátené)

Článok 1 – názov a sídlo

Názov: Kráľ Sekčova
Adresa sídla: Námestie Krista Kráľa č. 1, 080 01 Prešov

Článok 2 – ciele

Cieľom združenia je:

 • aktívne podporovať také pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých, dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu, a to neschematickými spôsobmi a pestrými metódami
 • spolupracovať na vytváraní optimálnych podmienok pri vytváraní centra humanizácie sídliska a života v ňom
 • prispievať k dosiahnutiu cieľov osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním diskusných fór, spoločenských a kultúrnych podujatí a iných aktivít.

Článok 3 – členstvo

Členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a o ich prijatí rozhodne Rada na základe písomnej prihlášky.

Článok 4 – orgány

Orgánmi združenia sú Zhromaždenie, Rada a Predseda rady

Článok 5 – zhromaždenie

Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia

Článok 6 – rada, predseda rady

Rada:

 • zabezpečuje činnosť medzi jednotlivými zhromaždeniami
 • má najmenej troch členov

Predseda rady:

 • je oprávnený konať v mene združenia
 • je štatutárnym zástupcom združenia

Článok 7 – hospodárenie s majetkom

Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria dotácie, granty, podpory a dary. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie vlastnej činnosti.

Článok 8 – zánik

Združenie zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra

Článok 9 – záverečné ustanovenia

Združenie Kráľ Sekčova:

 • vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR
 • stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Rada združenia :

 • predseda: Mgr. Marek Kreheľ
 • členovia:  Ing. Eva Semanová, PhDr. Anna Imrichová

Občianske združenie Kráľ Sekčova je zapísané nepretržite každoročne od r. 2003 do registra určených právnických osôb na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie.