Posviackou, zo dňa 11. novembra 2000 o 11 hod. z rúk arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, dostala novostavba kostola Krista Kráľa nezmazateľnú pečať chrámu, príbytku nášho Pána.

Dňa 12. júla roku 1993 otec arcibiskup požehnal základný kameň. V tom čase nadšenie ľudí zo sídliska Sekčov mať svoj kostol malo už určitú hmotnú podobu. Hrubá stavba kostola bola už v pokročilom stave.

S výstavbou sa začalo po územnosprávnom konaní v januári roku 1993. Eufória z výstavby nového chrámu na sídlisku Sekčov sa tiahla celou výstavbou až po dnešok. V ťažkej ekonomickej situácií pre štát, ale zvlášť pre jednotlivé rodiny, sa výstavba dôstojného príbytku Krista Kráľa stala vecou cti veriacich zo sídliska Sekčov. Prinášali svoje obety, či už formou finančných darov, ktoré bolo treba aby dielo dostalo dnešnú podobu, alebo neúnavnou brigádnickou prácou pri dokončení stavby a jeho okolia. Bez tohto obetavého vysoko človečenského prístupu veriacich aj našich duchovných správcov by toto dielo nezakvitlo v takej nádhere.

Po dokončení hrubej stavby sa prvýkrát slúžila svätá omša, ešte pri neupravenom vnútrajšku kostola, 29.septembra 1996. Pred týmto termínom sa bohoslužby pre veriacich sídliska Sekčov konali v spoločenskej sále penziónu Odevák na Exnárovej ulici od nedele Krista Kráľa v roku 1990.

Pravidelné sväté omše sa začali slúžiť, už v novostavbe, keď sa upravil interiér, v roku 1997. Rozhodnutie o zriadení samostatnej farnosti Krista Kráľa z 1. júla roku 1997 malo silný patriotický náboj pre všetkých veriacich. Začal sa naplno život novej farnosti zo všetkými jej starosťami.

Roboty na dokončení stavby do dnešnej podoby, ako aj na ekonomicko-materiálnych otázkach delimitácie majetku, bolo viac než dosť. Počnúc od správcu farnosti otca Bartolomeja, ktorému pán arcibiskup ako mladému kaplánovi z mesta Prešova zveril túto náročnú službu. On ju s obavami, ale oduševnene prijal a dnes s radosťou hodnotíme múdrosť tohto rozhodnutia. Pod jeho manažerským riadením sa skonštituovala hospodárska rada a stavebný výbor a spolu sa riešili ďalšie situácie pri dokončení diela.

Za pomoci finančných zbierok veriacich a ich práce sa previedli interiérové úpravy na vybavení kostola. Lavice, osvetlenie, ozvučenie, úprava chóru. Bolo zapotreby vybudovať prístupové chodníky s verejným osvetlením, upraviť kanalizáciu a urobiť terénne úpravy vhodnou výsadbou. Opravila sa nedokončená a zdevastovaná kostolná veža. Začala plniť svoju úlohu aj keď bez klasických zvonov. Nahrádza ich elektronické zvonenie (reproduktor).

Nemalou mierou pre celkovú funkciu a vzhľad celého areálu kostola prispelo aj mesto Prešov. Jemu veriaci vyslovujú úprimne ďakujeme. Zakomponovaním výstavby mestského parku na kopci za kostolom a jeho realizáciou, výstavbou prístupových chodníkov s verejným osvetlením dostal celý areál kostola, farskej budovy a kostolnej veže ucelený výraz jednotnosti a jedinečnosti. Spojenie svetského s duchovným. Symbióza, ktorá prináša ovocie.

Poslednou čerešničkou na torte pred prípravami na konsekráciu bola maľba exteriéru kostola, farskej budovy a veže, úpravy ich bezprostredného okolia a dokončenie okapového chodníka. Toto všetko vykonali veriaci zo sídliska Sekčov pri splácaní dlhov 100 000 korún mesačne, neskôr 70 000 v očakávaní, že dátum 11. november jubilejného roku 2000 ostane nezmazateľne vrytý do ich pamäte ako deň zavŕšenia diela Pána.

Začiatok výstavby kostola: január 1993
Zriadenie farnosti: 1. júla 1997, dekrétom Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu Košice

Posviacka kostola: 11. novembra 2000 o 11 hod. Mons. Alojzom Tkáčom, arcibiskupom

Výstavba viacúčelového ihriska: roky 2000 – 2002
Ustanovenie Farskej pastoračnej rady: 27.3.2003
Začiatok výstavby Pastoračného centra: 3.5.2003
Ľudové misie vo farnosti: 2002, 2012
Obnova misí: Apríl 2003
Synoda Arcidiecézy Košice: 30.11. 2002 – 30.11.2005

Farnosť Krista Kráľa patrí do Košickej arcidiecézy a dekanátu Prešov – mesto. K farnosti patrí aj filiálka Šalgovík a Kaplnka Božieho milosrdenstva v Procare Health Center Prešove a Opál.