Názov hnutia / spoločenstva: Ružencové bratstvo

Kontakt:
Jozef Ščavnický
Federátov 2, Prešov
Tel: 775 2442

Zameranie a cieľ: Rozširovanie modlitby svätého ruženca, plnenia výzvy Panny Márie z Fatimy.

Charakteristika činnosti: Členovia sa schádzajú raz mesačne na prvú nedeľu v mesiaci, aby si vymenili ružencové tajomstvá. Každý člen sa modlí jeden desiatok ruženca. Vo farnosti je 17 ruží.

Názov hnutia/spoločenstva: Spoločenstvo sv. Archanjela Rafaela

Kontakt: 

Katarína Palenčárová
Ďumbierska 11, 080 01 Prešov
Tel: 0908 375 357

Zameranie a cieľ: Spol. sv. Archanjela Rafaela patrí medzi charizmatické spoločenstvá, ktorých hlavnou náplňou je modlitba, evanjelizácia a služba. Jeho členovia sa stretávajú týždenne v malých skupinách a mesačne na spoloč. stretnutí, kde prichádzajú kňazi a formou prednášok a katechéz sa im ponúka duchovný rast. Na Sekčove je 27 členov a v Prešove je nás 87.

Cieľom spoločenstva je, aby členovia a ostatní veriaci i neveriaci naplno prežívali Božiu lásku a vedení Duchom Svätým, podporenú modlitbou sa každý zapojil rôznou službou – podľa toho, ku ktorej ho Boh povolal – do života farnosti. Dôraz sa predovšetkým kladie na to, aby každý najprv zodpovedným a príkladným kresťanským životom žil vo svojej rodine, na pracovisku a vo svojom okolí, tzn. aby svojim životom vydával svedectvo o živom Kristovi.

Charakteristika činnosti: Spoločenstvo okrem modlitieb za potreby a problémy jednotlivcov aj farnosti sa aktívne zapája do života farnosti podľa aktuálnych potrieb.

 • uskutočňuje evanjelizačné semináre
 • jednotliví členovia sú aktívni:
  – v Klube seniorov – prednášky
  – v ružencovom bratstve
 • jeden člen je mimoriadny rozdávateľ Eucharistie
 • členovia spolupracujú pri príprave Turíčnej vigílie, ktorá má aj soc. charakter – obetné dary sú odovzdávané rodinám v núdzi, seniorom…
 • okrem aktivít vo farnosti naši členovia organizujú evanjelizačné semináre a prednášky aj v iných farnostiach (Fintice, Sídl. III., Humenné)

Toto spoločenstvo patrí k Hnutiu Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorej hlavným koordinátorom je kňaz o. Peter Brodek z Nitry. V rámci našej arcidiecézy našim koordinátorom je kňaz o. Imrich Degro z Košic.

Názov hnutia / spoločenstva: Medzinárodná ekumenická fraternita KÁNA ( MEF KÁNA )

Kontakt: 
Vladimír a Elena Greššovci – zodpovední za MEF KÁNA na Slovensku
Watsonova 57, Košice
tel.: 055/6324 515,
mobil:0903 731 463
e-mail: kana@stonline.sk

Marián a Marta Gromošovci

Zameranie a cieľ: Fraternita ( bratstvo ) KÁNA je pokračovaním Letného stretnutia KÁNA. Zhromažďuje páry, ktoré chcú budovať osobný vzťah s Bohom, posilniť jednotu vlastnej rodiny a nájsť svoje miesto v službe pre miestnu cirkev a spoločnosť. Toto hľadanie miesta v službe sa realizuje cez 3 ročnú formáciu pre manželské páry. Je to spoločenstvo zaoberajúce sa evanjelizáciou manželských párov a rodín, ktoré sa formuje v modlitbe,v skutočnom zdieľaní sa a v bratskom živote v malých miestnych skupinkách (fraternitách). MEF KÁNA odpovedala na výzvy miestnych cirkví a pôsobí už v 31 krajinách sveta. Fraternita KÁNA je ako hnutie v cirkvi závislé od Komunity CHEMIN NEUF (Nová cesta) a je v spojení s miestnou cirkvou. Bližšie informácie Komunite Chemin Neuf: www.chemin-neuf.cz.

Charakteristika činnosti: K účasti v MEF KÁNA je potrebné absolvovať Letné stretnutie KÁNA. “ …bola v Káne Galilejskej svadba… Na svadbu pozvali aj Ježiša…” Ján 2,1-2 Letné stretnutie KÁNA je čas pre manželov, ktorého hlavným cieľom je otvoriť sa Stvoriteľovi, ktorí stvoril muža a ženu a stále ich znovu tvorí. Program tohoto týždňa je pripravený tak, aby mali pre seba dostatok času:

 • ZNOVUOBJAVIŤ zmysel života v manželskom páre a v rodine tým, že sa rozprávajú o dôležitých témach ako sú komunikácia, odpustenie, sexualita, záväzok
 • PODELIŤ SA o radosti o bohatstvo, ale aj ťažkosti života vo dvojici
 • OTVORIŤ SA pôsobeniu Boha, ktorý dnes rovnako ako včera vytvára manželský pár: „ako muža a ženu ich stvoril“
 • OSLAVOVAŤ spoločne s ostatnými radosť z manželského páru a rodiny. Deti majú svoj vlastný program, ktorý je pripravený zvlášť pre jednotlivé vekové kategórie

Názov hnutia/spoločenstva: Združenie Márie Pomocnice

Kontakt: 
Saleziáni Don Bosca – SDB
Metodova 1, 080 01 Prešov
Mária Kakaščíková
mobil.: 051/772 3767

Zameranie a cieľ: Združenie Márie pomocnice – patrí do saleziánskej rodiny. Ponúka program svätosti a apoštoláty podľa Don Boscovej charizmy. Spoločenstvo založil Don Bosca ako osobitý prostriedok na „šírenie úcty k Najsvätejšej Sviatosti a k Panne Márii pomocou kresťanov„, čo je aj hlavným cieľom spoločenstva. V cirkvi je verejným združením veriacich, ktorí sa pripájajú k jej inšpiráciám a typickým iniciatívam. Pracuje vo vernosti pastierom Cirkvi a v spolupráci s ostatnými cirkevnými skupinami, najmä so Saleziánskou rodinou.

Charakteristika činnosti: Spoločenstvo má apoštolský charakter. Členom sa môže stať po dostatočnej príprave ( min. 1 rok) každý pokrstený kresťan – katolík od 18 rokov života. Členstvo zaväzuje uctievať si Máriu Pomocnicu a Matku Cirkvi účasťou na poslaní Don Bosca k mladým a ľudovým vrstvám, najmä v úsilí pri raste a obrane kresťanskej viery medzi ľudom. V Saleziánskej rodine spoločenstvo zdôrazňuje osobitnú hodnotu mariánskej úcty ako prostriedku evanjelizácie a duchovného rozvoja ľudových vrstiev a chudobnej mládeže. Uznáva hlavného predstaveného, nástupcu dona Bosca, ako otca a stredobod jednoty Saleziánskej rodiny. Byť členom spoločenstva si tiež zaväzuje plniť povinnosti podľa daných pravidiel.

Názov hnutia/spoločenstva: Združenie kresťanských seniorov

Kontakt:
Mária Šalátová,
mobil.: 0905 605 772

Charakteristika: pravidelné stretnutia a vzájomné povzbudzovanie sa vo viere a v umení starnúť.

Názov hnutia/spoločenstva: 112. zbor Premeň Prešov-Sekčov

Kontakt:
Martin Ondrej
e-mail: mt.ondrej@gmail.com
Mobil: 0948 504 000  

Charakteristika: životný štýl, ktorým sa mladí ľudia učia sami vytvárať svoj hodnotový rebríček zdolávaním rôznych výziev a spoločnými zážitkami.

Názov hnutia/spoločenstva: Lektori

Kontakt: 
Valéria Džubáková
Jurkovičova 14, 080 01 Prešov
Tel.: 051/770 3703
e-mail: valikadz@gmail.com

Zameranie a cieľ:

 • Zabezpečovanie služieb lektorov pri liturgických slávnostiach
 • Náležitá príprava lektorov k dobrému prednesu biblických čítaní

Charakteristika činnosti: Druhý vatikánsky koncil ustanovil: „Nech každý, tak celebrant, ako aj veriaci pri liturgických slávnostiach, koná iba to a všetko to, čo prináleží jeho úlohe podľa povahy veci a liturgických pravidiel.“ V tej istej konštitúcii o niečo skôr je napísané: „Matka Cirkev si veľmi želá, aby sa všetci veriaci privádzali k tej plnej, uvedomenej a činnej účasti na liturgických úkonoch, ktorú si vyžaduje sama povaha liturgie a na ktorú má kresťanský ľud, ´vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud´ (1 Pt 2,9) mocou svätého krstu právo a povinnosť. Pri obnove a pestovaní posvätnej liturgie tejto plnej a činnej účasti všetkého ľudu treba venovať najväčšiu pozornosť, lebo ona je prvým a nenahraditeľným prameňom, z ktorého majú veriaci čerpať pravého kresťanského ducha.“

Pápež Pavol VI. vo svojom apoštolskom liste Ministeriam quaedam rozhodol okrem iného aj o úlohe lektora nasledovne: „Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhronmaždení čítať Božie slovo.“
Podľa veľmi starej cirkevnej tradície a tiež v súlade s rozdelením liturgických funkcií lektorom biblických čítaní nemá byť celebrant. Pritom lektor nemá byť náhodne vybratý, ale náležite pripravený a schopný k dobrému prednesu. Keď číta lektor, vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova. Úlohou lektora preto je čítať vo svätej omši a pri iných posvätných obradoch lekcie (ale nie evanjelium).
Preto na podnet duchovného otca Bartolomeja Salanciho sa od roku 1998 skupina zanietených ľudí, ochotných na sebe pracovať a zdokonaľovať sa v čítaní, začala pravidelne stretávať a zaoberať sa materiálom „Služba lektora – štrnásť pravidiel pre lektorov“. Naším cieľom je, aby sme si ako lektori uvedomovali, aký „úrad sme prijali“ a všemožne a účinne sa usilovali zo dňa na deň stále viac, plnšie a živšie milovať Písmo sväté a stále hlbšie ho poznávať. Len tak budeme schopní čítať biblické texty iným. Pretože keď lektor číta pri bohoslužbe, jeho ústami prichádza k ľuďom Božie slovo. A ľudia: muži, ženy, mládež, dospelí…. i sám kňaz … sústredene počúvajú, čo lektor hovorí. Človek nemôže predčitovať iným to, čomu sám nerozumie. Preto sa musí na čítanie dobre pripraviť. A aj k tomu slúžia naše pravidelné stretnutia (vždy raz v mesiaci – a to v druhý utorok po prvom piatku o 18.45 h po sv. omši).

Budeme radi, ak sa pridáte k nám a zapojíte sa aj vy k tejto plnej, uvedomenej a činnej účasti na liturgických slávnostiach. Už teraz vďaka Bohu za vašu ochotu a obetavosť.

Názov hnutia/spoločenstva: Neokatechumenátna cesta

1. Spoločenstvo Sekčov
2. Spoločenstvo Sekčov

Kontakt:
Pavol Kovaľ

Zameranie a cieľ: Neokatechumenát je nástroj v službe biskupov na znovuobjavenie uvedenia do kresťanského života pokrstených dospelých.

Týchto možno rozčleniť na:

 • tých, ktorí sa vzdialili od cirkvi
 • tých, ktorí neboli dostatočne evanjelizovaní a katechizovaní
 • tých, ktorí túžia po prehĺbení a dozrievaní svojej viery
 • tých, ktorí pochádzajú z kresťanských vyznaní, ale nie sú v úplnej jednote s katolíckou cirkvou

Neokatechumenátna cesta je nástrojom v službe biskupov na uvedenie do kresťanského života aj pre nepokrstených.

Charakteristika činnosti: Neokatechumenát sa začína vo farnosti na pozvanie miestneho farára, kerygmatickými katechézami, ktoré sú obsiahnuté v Direktóriu a nazývajú sa úvodnými. Neokatechumenát pozostáva z úvodných katechéz a neokatechumenátneho itinerária.

Úvodné katechézy a neokatechumenátne itinerárium spočíva na troch základných prvkoch („tzv. trojnožke“: Božie slovo, Liturgia, Spoločenstvo) kresťanského života zdôraznených druhým vatikánskym koncilom.
Vo vnútri farnosti je Neokatechumenát prežívaný v malom spoločenstve, nazývaným Neokatechumenátne spoločenstvo, pretože úplnou alebo zvyčajnou formou uvedenie dospelých do kresťanského života je je forma komunitárna.
V spoločenstve sa neokatechuméni stávajú dospelými vo viere tým, že rastú v pokore, jednoduchosti a chvále , podriadení Cirkvi.
Týmto spôsobom prispieva Neokatechumenátna Cesta k obnove farnosti akú si želá Učiteľský úrad Cirkvi: podnecovať k novým metódam, ktoré by sa vyhli anonymite a masovosti a tak vidieť „farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev.“

Názov hnutia/spoločenstva: Modlitby otcov

Kontakt: Števo Andrek
mobil.:0905 681 251,
e-mail: stevo.andrek@centrum.sk

Skupinky modlitieb otcov (2-8 členov v skupinke) sa pravidelne stretávajú na spoločných modlitbách kde sa modlia za svojich blízkych.

Zameranie a cieľ: Zverujeme naše deti i manželky, naše starosti i radosti do rúk Pánových vo viere, že on doplní to čo my nezvládame. Modlíme sa za svoje deti i deti celého sveta, za cirkev, sv. otca , našu farnosť a aktuálne problémy. Stretnutia sú dôverné a ekumenické

V dnešnom uponáhľanom spôsobe života my muži často strácame čas pre modlitbu. Modlitby otcov sú dobrou príležitosťou ako obnoviť alebo obohatiť svoj modlitbový život. Cítime, že aj vďaka spoločnej modlitbe v skupinke môžeme prinášať Božie požehnanie do našich rodín.

V našej farnosti máme jednu skupinku a stretávame sa každý týždeň v priestoroch farskej budovy ( miestnosť pri vchode od garáži ), vo štvrtok o 19.00 h.