Sviatosť pomazania chorých
pomazanie_cho

Slúži na uzdravenie človeka na tele i na duši z Božej moci. Pomazanie chorých je sviatosť, v ktorej sa udeľuje chorému veriacemu posväcujúca milosť, aby ho pozdvihla a posilnila.

Cieľ sviatosti

Účinky sviatosti pomazania chorých

Kňaz pomaže chorého na čelo a ruky olejom – znakom kríža.

Kto môže prijať túto sviatosť?

Každý katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje uzdravujúcu moc Pána Ježiša.

Pred prijatím sviatosti sa treba vyspovedať.

Zaopatrenie chorého spočíva vo vyslúžení troch sviatostí

Ak je chorý v bezvedomí, môže mu kňaz vyslúžiť sviatosť pomazania chorých podmienečne:

Podmienkou je, že ľutuje svoje hriechy a je ochotný túto sviatosť prijať.

Ak by totiž človek, ktorému vysluhujú túto sviatosť nebol veriaci, alebo by nesúhlasil s jej prijatím, keby bol pri vedomí, alebo by odmietol ľutovať svoje hriechy, tak by mu táto sviatosť neplatila.

Sviatosť pomazania chorých nemožno vysluhovať človekovi po jeho smrti. Treba preto privolať k chorému kňaza načas.

Individuálne vyslúženie sviatosti

Individuálne Sviatosť vysluhujeme doma alebo v nemocnici. O jej vyslúženie môžete požiadať na farskom úrade osobne alebo telefonicky.

Ak je sviatosť vysluhovaná doma, je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece. Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať v modlitbe pri chorom.

Hromadné vyslúženie sviatosti

Hromadne vysluhujeme pomazanie chorých raz ročne počas svätej omše. Vtedy ju môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok veku života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Jednou z podmienok je, aby prijímateľ sviatosti bol v stavbe posväcujúcej milosti.

Viac o sviatosti pomazaniach chorých sa dočítate v Kódexe kánonického práva, kán. 998 – 1007.