Rada pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny:


– neformálne združenie dobrovoľníkov vo farnosti na čele s pánom farárom, má 7 členov, vznikla v roku 2003 vďaka o. Bartolomejovi Salancimu
– odborné sociálne poradenstvo poskytuje v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice od roku 2010
– príjmy a výdavky vedie v pokladničnom denníku a na konci roka podáva správu o svojom hospodárení
– o aktivitách informuje na nástenke „Lebo som bol hladný,…“ pri vstupe do kostola na ľavej strane, taktiež v oznamoch a na webovej stránke farnosti.

 MOTTO: „Ak dáš hladnému rybu, pomôžeš mu na jeden deň,
ako ho naučíš loviť ryby, pomôžeš mu na celý život.“

Cieľ pomoci:
– podporiť vzájomnú solidaritu a rodinnú atmosféru vo farnosti
– prehĺbiť všímavosť a úctu k hodnote každého človeka nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi a mládežou
– naplniť veľmi konkrétne tretí rozmer cirkvi službou blížnym.

Cieľová skupina:


– rodiny, ktoré majú 5 a viac detí a ich príjmy nepostačujú na zabezpečenie riadneho chodu domácnosti
– rodiny v núdzi, kríze prechodnej alebo dlhodobej, ktoré z dôvodu nezamestnanosti rodičov alebo choroby nedokážu zabezpečiť pre svoje deti stravu, ubytovanie a základné vzdelanie
– jednotlivci postihnutí vážnou chorobou alebo v terminálnom štádiu života, ako aj blízka rodina, ktorá potrebuje pomoc a podporu.

Formy poskytovanej pomoci:


– finančná (splátky za dlh na nájomnom, kúpa liekov alebo zdravotných pomôcok, školských potrieb, preplatenie časti sumy na prázdninové výlety pre deti, príspevok na pohreb…)
– stravné lístky (na jedlo)
– materiálna (potraviny aj cez birmovancov z akcie KILO, darované šatstvo, ovocie, zelenina zo záhrady, sprostredkovanie daru nábytku, elektrospotrebičov, kuchynského riadu, darček pri narodení 4. a ďalšieho dieťaťa do rodiny…)
– poradenská (sprostredkovanie práce, lekára, právnika, dohodnutie splátkového kalendára, doučovanie pre deti…)
– administratívna (pomoc pri písaní životopisu, žiadosti do práce, telefonáty…)
– odľahčovacia (opora a vystriedanie sa pri dlhodobo chorom alebo zomierajúcom členovi rodiny)
– duchovná (rozhovor, modlitby na úmysel…).

Zásady pomoci:


– finančná pomoc sa človeku v núdzi poskytne až po vyplnení dotazník žiadateľa pomoci s overením a doložením potrebných údajov pri osobnej návšteve
– rodiny, ktoré sú ohrozené alkoholom alebo inými závislosťami nebudú podporované finančne, len materiálne alebo formou stravných lístkov s ohľadom na deti
– vyplnený dotazník o rodine, poskytnuté kópie dokladov a dôverné informácie podliehajú zásadám ochrany osobných údajov a slúžia len na vnútornú potrebu Rady
– finančná a materiálna pomoc Rady nie je nárokovateľná, poskytuje sa s ohľadom na množstvo peňazí vo fonde a počet rodín v databáze vďaka darcom a sponzorom
– rodiny i jednotlivci môžu byť v odôvodnených prípadoch podporovaní aj opakovane
– od rodín v databáze Rady sa očakáva pomoc a spolupráca pri rôznych službách vo farnosti podľa ich schopností a možností.

Dotazník

Odporúčania pre darcov:

Ako môžete pomôcť pomáhať?

Prečo aj v dnešných časoch sú medzi nami núdzni?

Aby Pán konal zázraky milosrdenstva cez naše otvorené srdcia, ochotné ruky a štedré dary.

Ak sa dokážem deliť, ak trpezlivo znášam svoju ťažkú situáciu, hromadím si poklad v nebi.

Kto je núdzny?

Núdzny je ten (príp. tá rodina), kto nie je schopný si z vlastných prostriedkov zabezpečiť sebe a svojej rodine primerané bývanie, vhodnú stravu, možnosť v prípade nutnosti liečiť sa a obstarať potrebné lieky a tiež financovať nutné výdavky spojené so vzdelávaním detí a dopravou (práca, škola).

Ak som v núdzi:


– snažím sa nájsť si vhodné zamestnanie + brigády a pod.
– snažím sa do akej miery je to možné prispôsobiť svoj finančný rozpočet príjmu rodiny
– požiadam o zmiernenie núdze štátne orgány – odbor soc. vecí (príspevok na bývanie, jednorazová podpora, štipendiá, nadácie atď., potom v našej farnosti Radu pre rodiny v núdzi v kancelárii farského úradu, príp. vhoďte stručne opísaný problém s kontaktom na seba do schránky v kostole s označením „Lebo som bol hladný…“
– modlím sa s dôverou a som vďačný za svoju rodinu, prácu i poskytnutú pomoc dobrodincom.

Nežiadam o pomoc vtedy, keď:
– mám finančnú hotovosť v banke, no nechcem ňou hýbať, príp. mám iné vklady, podielové listy, poistky a pod.
– kúpil som si novú nadštandardnú vec, príp. upravil byt na úver a v súčasnosti nie som schopný finančne zvládnuť rodinný rozpočet i splátky
– mám ešte iné finančné možnosti, napr. dedičstvo, nehnuteľnosti a pod.

Kontakt:


– sociálne poradenstvo ADCH Košice – kancelária farského úradu Krista Kráľa (streda, štvrtok 8,00 – 15,00 hod.)

S vďakou a úctou spomíname, na našu členku Rady Máriu Jackovú,
ktorú si Boh Otec povolal k sebe ako vianočný darček dňa
16. decembra 2011.
Ďakujeme Bohu, že sme ju mohli spoznať, chvíľu spoločne kráčať a spolupracovať.
Ďakujeme za jej ochotu, cenné odborné rady, pripravenosť vždy pomôcť, navštíviť a vypočuť.
Zostáva naďalej v našich srdciach a myslíme na ňu a celú jej rodinu v modlitbách.