Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.
Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a
nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí,
čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
(Jn 7, 37-39)
A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“
A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej

vody.“ (Zjv 21, 5-6)

Zamyslenie

Jedným z predpokladov prijatia daru Ducha Svätého je túžba, smäd po Bohu, po jeho láske, pokoji, radosti, túžba po božskom živote v nás. Tento vnútorný smäd je v nás už vyvolaný skrytým pôsobením Ducha Svätého, ktorý nás takto pozýva k väčšej otvorenosti pre Božie pôsobenie v našich srdciach. Táto túžba je čisto duchovnej podstaty a nemôže ju utíšiť nikto iný než sám Boh. Svätý Augustín to vyjadril vo svojich Vyznaniach: „Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe“ a v jednej svojej kázni: „Až bude Boh všetko vo všetkom, všetky túžby sa pominú.“ Tento smäd v nás Pán zámerne vyvoláva svojím slovom, svedectvom druhých, ale tiež nenaplnenosťou z pozemských dobier, ktorými sa človek snaží tento smäd utíšiť. Všetky duchovné túžby – po modlitbe, po vnútornom pokoji, po svätosti, po spáse druhých – sú vždy túžbou po Duchu Svätom. Je to odlesk túžby, ktorou Boh túži po človeku a jeho láske, skôr než si človek uvedomí svoju túžbu po Bohu. Ježišovo zvolanie na kríži „Žíznim“ (Jn 19, 28) je vyjadrením tejto Božej túžby po spáse každého človeka, po odpovedi lásky z našej strany, po tom, aby sa v nás skrze Ducha Svätého zrodil nový človek. Je potrebné tieto vnútorné túžby v nás najskôr postrehnúť a odlíšiť od povrchných túžob nášho života. Potom za tento božský smäd môžeme ďakovať a tiež sa mu môžeme oddať.

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.