Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrce Ducha Svätého, ktorého sme dostali.(Rim 5, 5) Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. (Rim 8,9) Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. (Gal 5, 22-23)

Zamyslenie

Pán Ježiš sľúbil dar Ducha Svätého všetkým, ktorí v neho uveria. Počas Turíc zoslal Ducha Svätého na aspoštolov a všetkých, ktorí s nimi zotrvávali na modlitbách. Po Turíciach apoštol Peter povedal všetkým, ktorým jeho kázeň zasiahla v srdci: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha (Sk 2, 38). Aj my sme prijali dar Ducha Svätého v krste, pri birmovaní, prijímame ho v ostatných sviatostiach a keď sa s vierou modlíme alebo čítame Sväté písmo. Je to veľký dar, v ktorom je pre nás zahrnuté všetko ostatné. Svätý Augustín povedal: „Duch Svätý je zosobnená láska.“
Duch Svätý v nás miluje Boha i ľudí, je zdrojom našej nádeje i viery. Prejavuje sa v našom živote rôznymi vlastnosťami, ako ich opísal apoštol Pavol: láskou, radosťou, pokojom, zhovievavosťou, láskavosťou, dobrotou, vernosťou, miernosťou a zdržanlivosťou (porov. Gal 5, 22-23). Tieto vlastnosti sú neklamným znamením pôsobenia Ducha Svätého. S darom Ducha Svätého sme prijali tiež plné odpustenie hriechov, zmierenie s Bohom a nový život, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. On v nás uzdravuje všetko choré a narovnáva všetko krivé. On v nás tvorí príbytok Najsvätejšej Trojice a uvádza nás do vzťahu ku všetkým božským osobám. Tvorí našu novú identitu. Tento Duch, ktorého sme už prijali, chce v nás stále rozmnožovať svoju prítomnosť i pôsobenie.

Modlitba

Chváľ Pána a ďakuj mu za dar jeho lásky, za všetko, čo ti už v živote dal, za dar života, za dar krstu, za dar viery, za milosť obrátenia. Ďakuj za dar Ducha Posväcovateľa a Tešiteľa, za dar Ducha lásky. Ďakuj za mnohotvárne pôsobenie Ducha Svätého v svojom živote. Pros o odpustenie pýchy a sebestačnosti, v ktorej si chcel žiť bez Boha podľa svojich predstáv a z vlastných síl. Pros o milosť Ducha Svätého, ktor dáva pravý život. Obnov si krstný sľub.

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.