Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. (Jn 14, 16-17).
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. (Jn 16, 13).

Zamyslenie

Prijatie Ducha Svätého je úkon viery. Ježiš hovorí o tom, že svet nemôže prijať Ducha pravdy, pretože ho nevidí a nepozná (porov. Jn 14, 17). Svet totiž nepozná pravdu a bráni sa ju prijať. Ani pre nás nie je ľahké úplne sa otvoriť pre Ducha pravdy, ktorý nás chce uviesť nielen do pravdy o Bohu a o svete, ale predovšetkým do pravdy o nás samých. Ľudia sa boja pravdy, lebo býva nepríjemná. Ale to je len jedna stránka pravdy, ona tiež oslobodzuje. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn 8, 32), povedal Ježiš Židom. Tí to však neprijali. Ak chceme prijať Ducha pravdy, treba sa vo viere otvoriť novému pohľadu na náš život, na nás samých a neurčovať vopred, kam až Duch Svätý môže vstúpiť a kam nie, na čo si môže posvietiť a na čo nie, čo mu dovolíme vykonať a čo nie. Naše vnútorné výhrady a neodovzdanosť spôsobujú, že Duch Svätý nemôže úplne preniknúť našu bytosť.
V Duchu Svätom sa postavme proti klamstvám o nás, ktoré nám povedali iní ľudia, proti predstavám, ktoré nám povedali iní ľudia, proti predstavám, ktoré máme o sebe a o svojom živote, proti pochybnostiam, ktoré nami zmietajú, proti vnútornej pretvárke a neúprimnosti. Toho všetkého sa zriekneme, aby sme mohli prijať Boží pohľad na nás. Boh chce, aby sme boli sami sebou, on nás miluje a prijíma nás takých, akí sme, a tým nás uschopňuje prijať seba, druhých i okolnosti nášho života.

Modlitba

Chváľ Pána a ďakuj mu za pravdu, do ktorej ťa svojím Duchom uvádza. Ďakuj mu za pravé poznanie zmyslu života, životných hodnôt, za rozlíšenie pravdy a lži, dobra a zla. A hlavne sa mu poďakuj za to, že smieš poznávať seba takého, aký si a akým ťa chce mať Boh. Odpros za chvíle, keď si sa bráni pravdivému pohľadu na život a na seba, keď si radšej počúvaj lži a polopravdy. Pros Pána, aby ti dal odvahu k pravde, nech je akákoľvek, a aby ti dal odvahu postaviť sa proti každej polopravde a klamstvu v tvojom živote, či už o tebe alebo o druhých. Pros o lásku k pravde.

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.