Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. (Jn 16, 8-9)
Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb… (Zach 12, 10)

Zamyslenie

Prijať Ducha Svätého a nechať ho v sebe pôsobiť znamená aj rozísť sa s hriechom, s hriešnymi postojmi a nechať sa z hriechu usvedčovať. Náš najväčší hriech však nie je zväčša nejaký skutok, ale náš život fakticky bez Boha, keď sa riadime iba svojou vôľou, žijeme zo svojej sily, podľa svojich predstáv a v strede svojho života máme svoje ja, okolo ktorého sa točia naše záujmy. Duch Svätý, ktorý chce prísť do nášho života v plnosti, nás usvedčuje z tohto egocentrizmu, samoľúbosti a pýchy, v ktorej sa prejavuje naša faktická nevera. Život podľa našej vôle, a nie podľa Božej vôle, z našej sily, a nie zo sily Ducha, nazýva apoštol Pavol životom podľa tela.
A tak bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť (Rim 8, 12-13). Život v dobrovoľnej závislosti na Bohu nie je ľahký, ale je krásny. Každý z nás sa musí rozhodnúť a denne rozhodovať, kto bude v centre jeho života, či on sám, alebo Boh, ktorý dáva svoju milosť pokorným a Ducha Svätého tým, ktorí ho počúvajú (porov. Sk 5, 32).

Modlitba

Chváľ Pána za to, že prišiel, aby nás vykúpil a vyniesol na svetlo veci skryté, aby sme už viac nechodili v tme. Ďakuj mu za dar poznania vlastnej hriešnosti a úbohosti, sústredenosti na seba, samoľúbosti a nevery. Ďakuj za dar odpustenia. Pros najmä o odpustenie svojej neochoty priznávať svoj hriech, nechať sa usvedčovať z hriechu a meniť životné postoje. Pros o Ducha Svätého, ktorý usvedčuje i odpúšťa, o Ducha prosieb o zmilovanie, o Ducha pravého pokánia

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.