Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. (2 Kor 3, 17)
Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.(Gal 5, 16-18)
Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. (Rim 8, 1-2)

Zamyslenie

Pán Ježiš nám priniesol pravú slobodu, ktorú v Duchu Svätom môže zakúsiť každý, kto sa nechá oslobodiť a kto sa pod vedením Ducha Svätého učí tejto slobode žiť. To, čo nás najviac zotročuje, je hriech, satan a strach zo smrti. V tom všetkom môžeme zakúsiť oslobodenie skrze vieru v Ježiša Krista. Nie je však ľahké uchovať si túto slobodu a naplno v nej žiť. V každodennom živote zakúšame, koľko vecí nás vnútorne spútava, na čom sem závislí, čo nás ovplyvňuje. Záleží na nás, či chceme žiť v úplnej slobode Božích detí, alebo sa necháme zotročovať. Duch Svätý v nás nepôsobí proti našej vôli, on čaká na našu slobodnú poslušnosť, oddanosť a spoluprácu.
Je potrebné nechať sa Duchom Svätým uvádzať do úplnej slobody a učiť sa poslúchať v každodennom živote. Trpezlivo Pánovi predkladať svoje vzdory, zatvrdnutosti a svojvoľné rozhodnutia, ktoré nás vnútorne tak veľmi ochromujú a uzatvárajú voči D uchu Svätému. Celý život sa učíme poslúchať v najobyčajnejších veciach, v plnení stavovských povinností, v poslušnosti druhému človeku a v zriekaní sa svojho názoru a pohľadu, v prijatí udalostí, ktoré nemôžeme zmeniť. Tak môžeme s Božou milosťou každý deň prekonávať egocentrizmus a zriekať sa seba samého. Tým všetkým vrastáme do plnej Ježišovej slobody, slobody pre Otcovu vôľu a pre vedenie Duchom Svätým.

Modlitba

Chváľ Pána za to, že ťa oslobodil od hriechu, od satana a od smrti. Ďakuj mu za slobodu, v ktorej sa nemusíš báť, za rozviazanie všetkých vnútorných a vonkajších pút. Odpros za to, že si sa často nechal dobrovoľne fascinovať a spútavať tým, čo k Bohu nevedie, že si sa nechcel vymaniť z väzieb, vzťahov a závislostí, ktoré ťa zotročovali, že si v sebe živil staré bolesti a zranenia, ktoré ťa ochromovali. Odpros za svoju neposlušnosť. Pros o Ducha Svätého k vnútornému oslobodeniu, vymaneniu z vnútorných závislostí a usporiadaniu celého vnútorného života. Pros o schopnosť nechať sa viesť Bohom

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.