Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale ste dostali Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8, 14-15)
Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ (Gal 4, 6)

Zamyslenie

Sväté písmo nám sprostredkováva svedectvo o Ježišovom jedinečnom vzťahu k Otcovi, ktorý bol najdôvernejšie vyjadrený jediným slovom: Abba. V tomto slove bolo zahrnuté celé jeho poslanie a celý jeho život. Toto Abba v aramejčine, Ježišovej materskej reči, znamená dôverné oslovenie otca – naše „ocko“.
V Duchu Svätom sa podieľame na tejto Ježišovej modlitbe a na jeho ľudskej skúsenosti synovstva. Sami by sme sa nikdy nemohli odvážiť privlastniť si vo svojom vzťahu k Bohu toto Abba, keby nás k tomu sám Ježiš nevyzval a keby nás k tomu neviedol Duch Svätý. Je to privilégium nás, kresťanov, že smieme k Bohu prichádzať v tejto detinskej atmosfére plnej dôvery. Ježiš nás tým uvádza do svojho vzťahu k Otcovi a my smieme prežívať tú istú Otcovu blízkosť ako on. V tejto blízkosti spočíva tiež zvláštna účinnosť našej modlitby.
Duch Svätý nás v modlitbe uvádza do celkom dôvernej intímnej lásky k Otcovi, a tým borí všetku nedôveru, ničí chlad a odstup, dáva nám prežívať radosť Božieho dieťaťa. Vážme si toto privilégium a učme sa počúvať Ducha Svätého, ktorý sa v nás takto modlí. Pridajme k tomuto svoj hlas a svoje city, svoju lásku a oddanosť.

Modlitba

Chváľ Pána za jeho vzťah k nebeskému Otcovi a ďakuj u, že nám ho odhalil, že nás priviedol k Otcovi a ďakuj mu, že nám ho odhalil, že nás priviedol k Otcovi a učí nás modliť sa tak, ako sa modlil on. Ďakuj mu za Ducha synovstva a za to, že smieš v Bohu vidieť svojho (Abba) otecka. Odpros za životné postoje vzbury a hnevu, keď si sa vnútorne staval proti Otcovi a vyčítal mu všetko možné, keď si stotožňoval Otca, nebeského Otca s našimi pozemskými otcami a nechal sa tým zraňovať a vzďaľovať z jeho náruče. Pros o Ducha synovstva a o dôvernosť k Otcovi, o to, aby Duch Svätý v tebe volal: „Abba!. I ty zo svojho srdca volaj: „Abba, Otče!“ A pros, aby si smel prežívať radosť Božieho dieťaťa, prežívať, čo to značí byť Božím milovaným dieťaťom.

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.