Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ (Gal 4,6)
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. (Rim 8, 26-27)

Zamyslenie

Jednou z veľkých prekážok pôsobenia Ducha Svätého v nás je naša neschopnosť prijať svoju slabosť. Všetci sme slabí, ale nie všetci si to vieme priznať. Slabosť považujeme za niečo nepatričné, odmietame ju a tým sa uzatvárame pred Božou pomocou. Ak v živote s Bohom tvrdíme, že všetko vieme, že sa vieme aj modliť, ako môžeme okúsiť prítomnosť Ducha Svätého v našej modlitbe? Cirkev učí, že vždy, keď sa začíname modliť, Duch Svätý nás priťahuje na cestu modlitby predchádzajúcou svojou milosťou.
Duch Svätý nás teda už vedie k modlitbe a postupne ako učiteľ modlitby nás krok za krokom učí modliť sa. Ale nielen to, on sa modlí v nás. Sv. Ján Zlatoústy v jednej zo svojich kázní povedal, že „modlitba je nevýslovná láska, ktorá nepochádza od ľudí, ale má pôvod v božskej milosti“. Preto treba dávať Duchu Svätému priestor v modlitbe, čo nie je pre všetkých ľudí samozrejmé. Svojou mnohovravnosťou či roztržitosťou bránime Duchu Svätému, aby sa v nás modlil. Trpíme nadmerným množstvom myšlienok, predstáv, fantázie, ktorá je zamorená zbytočnými vnemami a obrazmi. Preto sa v nás Duch Svätý ťažko môže prejaviť.
Treba sa usilovať o tichosť srdca, ktorá je opakom roztržitosti, zvedavosti a uvravenosti. Musíme sa učiť prebývať v srdci, zostupovať do srdca, modliť sa srdcom a žiť v pokoji srdca. Ak dáme v modlitbe priestor Duchu Svätému a ticho mu načúvame, on rozhorí naše srdce, usmerní našu pozornosť ku Kristovi a povedie nás k tomu, aby sme Ježiša oslavovali (porov. Jn 16, 14). Duch Svätý nás vedie ku chvále, vďaka ktorej prekonávame svoje slabosti a otroctvá a môžeme zažiť uzdravenie a očistenie. Duch Svätý nás v modlitbe vedie k poznaniu Otcovej vôle a k vytrvalosti a vernosti v modlitbe.

Modlitba

Chváľ Pána za Ducha Svätého, ktorý sa v nás modlí, ktorý nás vedie k Otcovi, ktorý pozná Božiu vôľu a prihovára sa za nás v súlade s ňou. Ďakuj za dar modlitby a za chvíle, keď prežívaš radosť z Boha a túžbu konať, čo sa Bohu páči. Pros, aby ti odpustil tvoje falošné sebavedomie, v ktorom si si myslel, že sa vieš modliť a že sa to sám naučíš. Odpros za to, že si veľakrát nepočúvol Božie pozvanie k modlitbe. Odpros za vzburu, v ktorej si odmietol zápasiť so svojou slabosťou. Pros o Ducha Svätého, aby sa v tebe modlil. Pros o to, aby ti Pán pomohol otvoriť sa Duchu. Pros, aby si prijal svoju slabosť, v ktorej potrebuješ, aby sa v tebe modlil Duch Svätý.

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.