Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

Čítanie

Ale každý z nás dostal milosť podľa miery ,akou nás obdaroval Kristus. Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ (Ef 4, 7-8. 11-12)
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. (1 Kor 12, 4-11)
Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. (1 Kor 14,1)

Zamyslenie

V koncilovom dokumente o Cirkvi čítame: „Duch Svätý rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov zvláštne milosti, pomocou ktorých robí ich schopnými a ochotnými, aby sa podujali na rozličné diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalší vzrasť Cirkvi… Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo aj bežnejšie a rozšírenejšie, treba prijímať s vďakou a potechou, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám Cirkvi a sú jej na osoh.“ Duch Svätý teda dáva zvláštne dary, ktorými robí človeka schopným niečoho, čo ho presahuje, čo je nad jeho ľudské schopnosti.
Tieto dary nemajú za cieľ posvätenie dotyčného človeka, sú to dary pre službu v spoločenstve. Existuje veľa týchto duchovných darov, ktorými nás Duch Svätý zahŕňa, aby stále oživoval svoju Cirkev. Duch Svätý tieto dary dáva každému tak, ako chce. Tieto dary nie sú znamením svätosti nositeľa, ale svätosti Božej. Boh ich môže udeliť aj hriešnikovi, ktorý o ne prosí, a konať jeho prostredníctvom svoje znamenia. V tom je vidieť Božiu veľkosť a Boží záujem o spásu každého človeka, pretože Boh dáva tieto dary kvôli druhým, kvôli rastu Cirkvi, kvôli spáse sveta.
Dary Ducha Svätého hrajú dôležitú úlohu v duchovnom budovaní cirkevnej obce, v rozvoji spoločenstva a je potrebné im dať v našom živote miesto, ktoré im patrí. Predpokladom pre prijatie darov a ich správne používanie je pravidelný duchovný život v spoločenstve, odovzdanosť Kristovi, vzájomná jednota a skutočná láska. V Cirkvi potrebujeme jeden druhého s jeho jedinečným obdarovaním a službou. Cirkev potrebuje nás, ľudí ochotných slúžiť Bohu a druhým ľuďom, ale ochotných nie z vlastnej sily a podľa svojich predstáv, ale z obdarovania a pod vedením Ducha Svätého.

Modlitba

Chváľ Pána za dary, ktoré dal ľuďom, za Cirkev, ktorú obdarúva a v ktorej smieš žiť a slúžiť. Ďakuj za obdarovanie druhých a tiež za dary, ktoré dal tebe. Odpros Pána za nevďačnosť voči nemu, pros za odpustenie, že si nechcel prijať niektoré jeho dary, alebo si neprijal obdarovanie ľudí okolo teba. Pros o dary Ducha Svätého, ktoré potrebuješ k službe. Pros o to, aby si bol ochotný slúžiť v Cirkvi v moci a sile Ducha Svätého.

Otče náš a Zdravas Mária…

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R.: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pre Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,
Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla.
Od odmietania poznanej pravdy.
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.
Od nečistoty duše i tela.
Od domýšľavosti a malomyseľnosti.
Od večnej smrti.
My hriešnici, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.
V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.