Náš duchovný otec Pavol bol otcom dekanom Jozefom uvedený do úradu farára.

V nedeľu 2. júla 2023 svätú omšu o 9.00 v našom farskom kostole celebroval otec dekan Jozef Dronzek. Slávenie bolo bohatšie o obrady uvedenia farára do úradu, lebo Mons. Bernard Bober, náš otec arcibiskup a metropolita, s platnosťou od 1. júla 2023 ustanovil nášho doterajšieho farského administrátora Pavla Kožuška za farára. V dekréte o vymenovaní, ktorý bol prečítaný v úvode slávenia svätej omše, otec arcibiskup stanovil, že do funkcie bude uvedený otcom dekanom do 30 dní od stanoveného dátumu. Tak sa aj stalo.

Hneď po prečítaní dekrétu otec Pavol položil svoju pravú ruku na evanjeliár a prečítal text prísahy, ktorý potom aj podpísal. Okrem iného sľúbil, že pri všetkom, čo bude hovoriť alebo konať, bude sa vždy usilovať zachovať jednotu s katolíckou cirkvou a tiež, že pri vykonávaní svojho úradu, ktorý mu bol zverený v mene Cirkvi, zachová poklad viery neporušený a verne ho bude podávať a vysvetľovať.

Obrad uvedenia nového farára pokračoval po homílii, keď si otec Pavol pred všetkými obnovil svoje kňazské sľuby, znova sľúbil poslušnosť otcovi arcibiskupovi i jeho nástupcom a vyznal katolícku vieru tak, ako je zapísaná v Nicejsko-carihardskom vyznaní viery. Na záver vyhlásil: „Pevne verím aj všetko to, čo obsahuje písané alebo podávané Božie slovo a Cirkev slávnostným vyhlásením alebo riadnym a všeobecným Učiteľským úradom prikazuje veriť ako Bohom zjavené. Pevne tiež prijímam a stotožňujem sa vcelku i jednotlivo so všetkým, čo Cirkev s konečnou platnosťou rozhodla a učí v oblasti viery a mravov. Okrem toho s ochotnou poslušnosťou vôle a rozumu prijímam učenie, ktoré vyslovuje tak Rímsky veľkňaz ako i kolégium biskupov, keď vykonávajú autentický Učiteľský úrad, hoci nemienia vyhlásiť toto učenie s konečnou platnosťou.“ Zúčastnení veriaci reagovali potleskom. V kostole sa roznietila radostná atmosféra. Farnosť má farára!

Svätú omšu celebroval otec dekan Jozef Dronzek a spolu s ním okrem nášho novovymenovaného farára Pavla Kožuška aj farskí vikári Michal Pavlík a Stanislav Vinter. Pri oltári slúžili aj diakoni. Okrem nášho rodáka Jaroslava Grockého aj otec pána farára Ján Kožuško, diakon z Konkatedrály Patrik Janó a náš nový diakon Šimon Mesarč, ktorého sme v našom farskom spoločenstve na tejto svätej omši oficiálne privítali.

Otec dekan vo svojej bohatej homílii okrem iného spomenul latinský výraz pre farára „parochus“, ktorý v doslovnom preklade znamená „cudzinec“ a povzbudil nás, aby sme toho „cudzinca“ medzi nami prijali do spoločenstva farnosti, nechali sa ním viesť a rešpektovali jeho rozhodnutia. Podľa slov otca Jozefa je to práve farár, kto má dohliadať na to, aby sa život farnosti rozvíjal v súlade s učením Cirkvi a v jednote s biskupmi a Svätým Otcom.

V závere bohoslužby sa k nám prihovoril aj náš pán farár, poďakoval otcovi dekanovi za jeho službu pri svätej omši i pri správe dekanátu Prešov – stred a obrátil sa i na farské spoločenstvo slovami: „Ešte nikdy som to takto verejne nepovedal, ale teraz to poviem: Som rád, že som tu!“ Tieto slová ľudí veľmi potešili a rezonovali medzi farníkmi aj po svätej omši.

Po skončení svätej omše sa v priestoroch terasy a záhrady pastoračného centra konalo tradičné nedeľné agapé – Kávy po 9tke. Zástupcovia mladých našej farnosti, ktorí v tímoch tieto pohostenia každý týždeň zabezpečujú, taktiež zablahoželali pánovi farárovi k uvedeniu do úradu a s radosťou privítali nového diakona Šimona.

Vymenovanie farského administrátora za farára prináša predovšetkým stabilitu a rozširuje jeho kompetencie. Administrátor je akoby farár v skúšobnej dobe. Dnes vieme, že otec Pavol s istotou povedie našu farskú rodinu ešte dlhé roky tak, ako jeho predchodcovia Marek Kreheľ a Bartolomej Salanci.

Fotky a text – Peter Haľko

« z 2 »