Krehkosť ľudského života, telesného i duševného zdravia a medziľudských vzťahov si denne uvedomujeme v službách charity. Osamelí seniori, chorí bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im  spoločne s nami.

Vkladom na účet
IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002
variabilný symbol: 667

Viac o zbierke