Litánie k sv. Jozefovi

 • Pane, zmiluj sa.
 • Kriste, zmiluj sa.
 • Pane, zmiluj sa.
 • Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
 • Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
 • Duch Svätý, Božezmiluj sa nad nami.
 • Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
 • Svätá Mária, oroduj za nás.
 • Svätý Jozef, oroduj za nás,
 • Preslávny potomok Dávidov,
 • Svetlo patriarchov,
 • Ženích Božej Rodičky,
 • Šľachetný strážca Panny,
 • Pestún Božieho Syna,
 • Starostlivý ochranca Kristov,
 • Hlava slávnej Rodiny,
 • Jozef najspravodlivejší,
 • Jozef najčistejší,
 • Jozef najmúdrejší,
 • Jozef najmocnejší,
 • Jozef najposlušnejší,
 • Jozef najvernejší,
 • Zrkadlo trpezlivosti,
 • Milovník chudoby,
 • Príklad robotníkov,
 • Ozdoba domáceho života,
 • Ochranca panien,
 • Opora rodín,
 • Útecha ubiedených,
 • Nádej chorých,
 • Patrón umierajúcich,
 • Postrach zlých duchov,
 • Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.

R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha Preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

K TEBE SA UTIEKAME

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

 

Otče náš. 

Zdravas Mária. 

Sláva Otcu.