Nanebovstúpenie Pána (štvrtok 18.05.2023) sú sv. omše vo farskom kostole – 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30 a Šalgovík – 18.00

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mt 28, 16-20

Obrázok : akad. mal. Ladislav Záborský