ÚVOD

Keď sa rodina zíde pri stole, večeru začne otec prežehnaním. Potom sa môže prihovoriť takto alebo podobne:

O: Milá… (meno manželky, deti…), toto je večer, v ktorý sa Židia vo svojich rodinách po stáročia schádzajú, aby jedli veľkonočného baránka a pripomínajú si, ako ich Boh zázračne vyslobodil z egyptského otroctva. V tento večer pred mnohými rokmi Ježiš podobne zasadol za spoločný stôl so svojimi učeníkmi, aby s nimi slávil svoju poslednú večeru. Ňou začal svoje veľkonočné dielo nášho vyslobodenia z otroctva hriechu. My sa v dnešný večer schádzame pri tomto stole, aby sme sa zjednotili s naším Pánom, Ježišom Kristom a zároveň medzi sebou navzájom. Započúvajme sa, čo o tom hovorí evanjelista Lukáš (Lk 22, 14 – 20):

Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.“ Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“ Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“

Počuli sme Božie slovo.

ŽALM (Ž 113,1 – 8)

Je vhodné ho zaspievať, no môže sa aj recitovať

R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo

Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.

Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky.

R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo

Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.

Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.

R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo

Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,

a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi?

R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo

Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára

a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.

R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo

PROSBY A POĎAKOVANIA

O: V tento večer Ti chceme Pane ďakovať za mnohé veci a o mnohé chceme aj prosiť (každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby alebo vďaky):

1.Ďakujeme Ti za dar Eucharistie. Prosíme Ťa, daj, aby sme ju prijímali vždy s úctou a vierou a tak často, ako to len bude možné.

Prosíme Ťa, vyslyš nás

2.Ďakujeme Ti za svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. Prosíme Ťa, obdaruj ich potrebnými milosťami a požehnaním.

Prosíme Ťa, vyslyš nás

3.Ďakujeme Ti za naše rodinné spoločenstvo. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme žili v láske a porozumení.

Prosíme Ťa, vyslyš nás

4.Ďakujeme Ti za dar zdravia. Prosíme Ťa, posilňuj chorých, trpiacich a zomierajúcich.

Prosíme Ťa, vyslyš nás

5.Ďakujeme Ti za prácu, jedlo a strechu nad hlavou. Prosíme Ťa, daj prácu, jedlo a strechu nad hlavou tým, ktorí ich nemajú.

Prosíme Ťa, vyslyš nás

6.Ďakujeme Ti za to, že do našich životov vstúpili naši zosnulí príbuzní, priatelia a známi. Prosíme Ťa, prijmi ich k sebe do radosti nebeského raja.

Prosíme Ťa, vyslyš nás

ODPUSTENIE A ZNAK POKOJA

O: Pane Ježišu, toto je večer, kedy si učeníkom umýval nohy. Aby si ich očistil, musel si sa ponížiť do roly sluhu. Potom si o tomto úkone povedal: „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ V našej rodine sa tiež nájdu veci, ktoré treba očistiť, odpustiť. Vyskytli sa medzi nami väčšie či menšie konflikty. Potrebujeme sa pokoriť a jeden druhého odprosiť za všetky urážky, zlé slová, ignorovanie, ticho…

Teraz otec poprosí o odpustenie každého člena rodiny. Môže povedať iba všeobecné „odpusť“, alebo odprosiť za konkrétne veci. Takto sa vystriedajú všetci členovia rodiny. Potom nasleduje znak pokoja.

O: Dajme si teraz znak pokoja.

V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. (Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.) 

MODLITBA OTČE NÁŠ A POŽEHNANIE JEDLA

O: Teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus

V: Otče náš…

O: Zvelebený si Pane, náš Boh, Stvoriteľ neba a zeme a Otec všetkých ľudí. Vzdávame Ti vďaky za tvoju dobrotu a za tvoju láskavú starostlivosť o nás. Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna a za to, že môžeme k Nemu zhliadať vo vedomí, že On rozumie nášmu hladu. Ďakujeme Ti aj za to, že tu dnes môžeme spoločne sedieť ako rodina. Prosíme ťa, požehnaj + toto jedlo a daj, aby tí, ktorí ho budú požívať, rástli v láske k Tebe a raz sa spolu s Tebou stretli na večnej hostine v nebi. Zvelebený buď na veky vekov. Amen.

SAMOTNÁ VEČERA – podávanie jedla

Je vhodné, aby to nebolo len o nasýtení žalúdka, ale o budovaní spoločenstva. Preto odporúčame viesť dialóg, dobre sa medzi sebou porozprávať o rôznych témach. 

ZÁVER

Po večeri otec prednesie túto modlitbu

O: Ďakujeme Ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dary a dobrodenia, ktoré nám dávaš. Ďakujeme ti za to, že si nás nasýtil týmito pozemskými darmi, za to, že sme pri tomto stole mohli tvoriť spoločenstvo s Tebou a medzi sebou navzájom. Lebo Ty si Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

V: Sláva Otcu…V mene Otca…